Standpunten 21Su

Standpunten

 

Belangrijkste standpunten uit ons Verkiezingsprogramma

 

5 Maart 2020

Standpunten 21Su

Dit zijn de belangrijkste standpunten uit ons Verkiezingsprogramma:

1. Zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen en levensstandaard

2. Onderwijs

3. Bestrijding Maffia Kartel

4. Natuurlijke hulpbronnen in direct beheer van Surinamer(s)

5. Basisinkomen voor iedereen

6. Versterking van de Rechterlijke Macht

7. Hervorming Openbaar Bestuur

8. Nieuwe Wetsvoorstellen en aanpasingen

1. Zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen en levensstandaard

Een fatsoenlijk inkomen bij werk, ziekte of pensioen, zodat iedereen zichzelf goed kan onderhouden.

Wij willen:

 1. Minimumloon van SRD 1900,00;
 2. Algemene Oudedagsvoorziening van SRD 1900,00;
 3. Werkeloosheidswet;
 4. Lastenverlichting door met ingang van juni 2020 de EBS- en SWM-tarieven met 30% te verlagen;
 5. Verhoging van de Kinderbijslag naar SRD 150,00 per maand;
 6. Dekking van alle ziektekosten bij een jaarinkomen tot SRD 30.000,00 per jaar;
 7. Hypotheekleningen mogelijk maken met een rente van 4%;
 8. Beschikbaar stellen van minimaal 4000 woningen.

2. Onderwijs

21Su wil een aantal oplossingen om het onderwijs te verbeteren. Hoofdpunten van dit standpunt zijn:

Wij willen:

 1. Verhoging rendement instroom en doorstroom in het Hoger Onderwijs met een op een lening gebaseerde Basisbeurs als studiefinancieringsvorm;
 2. Verhoging van de kwaliteit van docenten door betere salariëring én strengere eisen aan de competentie;
 3. Online beschikbaar stellen van cursussen/colleges zodat geïnteresseerden ook online hun kennis kunnen opschroeven.

3. Bestrijding Maffia Kartel

Een beeindiging van staatskasfraude, nepotisme, corruptie, belastingfraude, douanefraude en drugshandel

Wij willen:

 1. Een Kaalplukbeleid en Wet invoeren en irect activeren;
 2. De Anti-Corruptie commissie instellen die belast wordt met de toezicht en naleving van de Anticorruptiewet van 2017;
 3. Alle verdachte personen die vermeende transacties of malversaties hebben gepleegd direct aanklagen. 21Su heeft al een lijst gemaakt van verdachte personen en organisaties;
 4. Einde Suriname als drugsdoorvoerland en einde Wet inzake Wietteelt;
 5. Voorkomen dat verdachte personen vluchten en zullen bij het OM aandringen op een arrestatiebevel;
 6. Dubbele inkomens voor politici afschaffen;
 7. Kwijtschelding van 70% van de Staatsschulden.

4. Natuurlijke hulpbronnen in direct beheer van Surinamer(s)

Suriname is verplicht om de rechten van inheemse en tribale volken te erkennen als land, dat Mensenrechtenstandaarden en ook de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof respecteert. Deze Grondenrechten zijn inclusief de natuurlijke hulpbronnen zoals, goud, hout, aluminiumerts en olie.

Wij willen:

 1. Implementatie van de erkenning van de mensenrechtenstandaarden in onze Grondwet door middel van het opnemen van Grondenrechten als collectieve eigendomsrechten. Grondenrechten betreffen het woon- en leefgebied (niet alleen het dorp) en zijn inclusief alle hulpbronnen;
 2. Herijken van alle bestaande contracten (concessies) met met personen, nationale en internationale organisaties aangaande de ontginning van nutuurlijke hulpbronnen, zodat het opbrengstaandeel van Suriname minimaal 50% bedraagt;
 3. Implementatie van bovenstaande in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden In Suriname (VIDS);
 4. Invoeren van het Norwegian model waarbij een speciaal buffer fonds wordt gecreeerd om de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen veilig te stellen voor toekomstige generaties van Surinamers. Revenuen worden op deze wijze buiten de landseconomie gehouden.
 
 

5. Basisinkomen voor iedereen

Doelstelling is om een welvaart en welzijn voor alle Surinamers te realiseren door het operationaliseren van een Basisinkomen, als een vast inkomen, dat aan iedere (volwassen) burger, inclusief senioren in de pensioengerechtigde leeftijd, zal worden verstrekt zonder daaraan voorwaarden te stellen. Om dit te kunnen doen zullen wij eerst een haalbaarheidsonderzoek doen.

Wij willen:

 1. De mens centraal stellen en zorgen voor ‘rust in het hoofd’ door een vast basisinkomen;
 2. Wij willen armoede in Suriname terugbrengen tot een acceptabel niveau; momenteel is de armoede van meer dan 40% voor inheemsen onacceptabel;
 3. Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om onder andere te weten wat de hoogte van het basisinkomen (per regio / district) moet zijn versus wat financieel realiseerbaar is;
 4. Wij willen een pilot uitvoeren en ervaringen gebruiken om een wetsvoorstel Basisinkomen te maken dat ,na goedkeuring, gefaseerd ingevoerd gaat worden;
 5. Practisch te werk gaan en niet het wiel opnieuw uitvinden, door ervaringen opgedaan in andere landen te inventariseren.
 
 

6. Versterking van de Rechterlijke Macht

Op diverse aspecten van het Recht is er behoefte aan versterking van de Wet en het Recht.

Wij willen:

 1. Aanpassing Grondwet;
 2. Officier van Justitie voor Belastingfraude, Drugsbestrijding;
 3. Extra Officiers van Justitie en Rechters;
 4. Vervanging Hoofdcommissaris van Politie (KPS);
 5. Invoering nieuwe Wet Constitutioneel Hof.

7. Hervorming Openbaar Bestuur

Op diverse aspecten van het Recht is er behoefte aan versterking van de Wet en het Recht.

Wij willen:

 1. Wet Algemene Bepalingen Openbaar Bestuur en Wet Openbaarheid van Bestuur;
 2. Intrekking kiesdistrictenstelsel en invoering van een direct model van evenredige vertegenwoordiging;
 3. Instelling Begrotingsbureau bij DNA;
 4. Aanpassing Presidentieel Bestuur en Raad van Ministers;
 5. Instelling Verantwoordingsdinsdag Regering;
 6. CvBS reorganiseren in twee directoraten t.w. Directoraat Monetair Beleid en Beleidsformulering en Directoraat Kassiersfunctie van de Staat;
 7. Instelling Selectiecommissie Topfuncties, die verantwoordelijk zijn voor de aanstelling van nieuwe en competente topfunctionarissen aan de hand van profielen / beschrijvingen; heroverwegen bestaande aanstellingen;
 8. Toezichtsorgaan Openbaar Bestuur voor (a) Openbaar Adviesorgaan Publiek belang, (b) Toezicht op alle Staatsbedrijven en Staatsdeelnemingen en (c) Benoeming en ontslag RvC leden.

8. Nieuwe Wetsvoorstellen en aanpasingen

Over het invoeren van nieuwe wetten en aanpassing bestaande wetgeving ter versterking van onze Staat

Wij willen:

 1. Nieuwe Terugroepwet;
 2. Wet Verbod dubbele functies en Wachtgeldregeling DNA;
 3. Aanpassing Wet op de Rekenkamer;
 4. Wijzinging Wet op Jaarrekening, zodat multinationals een Surinaams Jaarrapport publiceren;
 5. Sociale Wetgeving ten behoeve van (a) Wet Bijstand en Werkloosheidswet, (b) Wet huurrecht integreren met IB-wetgeving, (c) Wet Kinderbijdragen / Kinderbijslag / Kinderopvang, (d) Aanpassing Ambtenaren wetgeving, (e) nieuwe algemene Ziekenfondsverzekeringswet;
 6. Alle belastingtarieven halveren bij de 3e Staatsbegroting van Suriname;
 7. Wet Inkomstenbelasting voor facilitering huurders en hypotheeknemers en levensstandaardaanpassing lage inkomens
 8. Wettelijk regelen dat de eerste president aftreedt bij indiening 3e begroting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *