Integriteitscode

Integriteitscode 21Su

Integriteits- en gedragscode voor medewerkers, gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders van 21Su

Vastgesteld door het partijbestuur van 21Su, op 1 Februari 2020

21Su streeft naar een open, tolerante en collegiale partijcultuur waarin maximale transparantie bestaat over besluiten, beloningen, posities en verantwoordelijkheden. We willen een organisatie zijn die voldoet aan de hoogste etische normen en we streven ernaar het goede voorbeeld te geven waar het gaat om verantwoord bestuur, zorgvuldige omgang met mensen en met gemeenschapsgeld. Daartoe hebben wij een aantal richtlijnen vastgesteld.

21Su is zich ervan bewust dat deze richtlijnen nooit alle facetten van omgang en optreden kan afdekken.

Integriteit is een karaktereigenschap die maakt dat iemand eerlijk en oprecht is; niet omkoopbaar of gericht op eigenbelang. Maar wat integer handelen exact van iemand vraagt in een gegeven situatie zal altijd maatwerk blijven. Daarom is deze code dus slechts een leidraad.

1. Omgang binnen de partij en met derden:

De omgang is dienstbaar, beleefd, voorkomend, open en niet intimiderend. Waar sprake is van een verschil van inzicht wordt dit binnenskamers uitgesproken. Uitlatingen over partijgenoten richting derden (inclusief pers) zijn waardig, respectvol en met begrip voor andermans’ zienswijzen. Het handelen is altijd volledig gericht op het belang van de partij en de burgers die bij de partij betrokken zijn. Voor bestuurders en anderen met een leidinggevende positie binnen 21Su geldt dit des te sterker. Zeker wie uit hoofde van zijn of haar functie bijzondere kennis heeft over vertrouwelijke informatie of zaken die mogelijk schade kunnen toebrengen aan persoonlijke imago’s en/of het imago van partij, dient te allen tijde zorgvuldig en met minimale middelen naar buiten te treden. In het kader daarvan tekenen al onze medewerkers en anderen met wie we samenwerken ook een NDA (Non Disclosure Agreement).

2. Tegengestelde belangen en dubbelfuncties:

21Su streeft ernaar om geen dubbelfuncties en overlappende verantwoordelijkheden in één en dezelfde persoon te verenigen.

Bij het vervullen van politieke of bestuurlijke nevenfuncties wordt helderheid geboden over de aard van de functie, taken en verantwoordelijkheden. Nevenfuncties kunnen nuttig zijn om voeding te houden met (bepaalde aspecten van) de maatschappij. Deze meerwaarde moet afgewogen worden tegen het beslag dat de nevenfunctie legt op de beschikbaarheid voor de hoofdfunctie. Er zijn grenzen aan het stapelen van nevenfuncties. Nevenfuncties mogen onder geen beding aanleiding geven tot verwarring over algemeen en bijzonder belang. Nevenfuncties die een voorzienbaar risico vormen voor een integere invulling van een functie binnen de partij kunnen niet worden vervuld. Alle nevenfuncties dienen te worden gemeld bij de relevante politieke of operationele leiding. We maken deze informatie openbaar. Er dient ook openheid te zijn indien andere financiële belangen van de betrokkene in het geding zijn. Men dient alert te zijn of er belangen van familie of vrienden in het geding zijn.

3. Beloningen en onkosten

Onze politieke partij werkt op basis van gedeelde overtuigingen en wordt financieel gevoed door donaties van leden. Binnen die context past een sobere beloningscultuur. Bestuurswerk in de politiek is vrijwilligerswerk. Het partijbestuur ontvangt dus géén beloning voor activiteiten die namens of ten dienste van de partij worden verricht. Gemaakte onkosten voor werkzaamheden voor de partij kunnen worden vergoed, maar hier past te allen tijde matiging en soberheid. Met partijmiddelen wordt, kortom, nog zorgvuldiger omgesprongen dan met eigen middelen.

4. Informatie en transparantie

Partijleden houden geen informatie voor elkaar achter. Informatie wordt gedeeld. Partijleden zijn transparant in hun handelen en communicatie. Verantwoording wordt actief afgelegd aan collega-bestuurders. De administratie wordt op het partijkantoor bewaard en is inzichtelijk voor alle bestuurders. Het partijbestuur van 21Su zal een Commissie Integriteit in het leven roepen. Deze commissie adviseert het partijbestuur over integriteitsvragen, bewaakt het integriteitsbesef binnen de partij en doet op verzoek van het partijbestuur onderzoek naar meldingen van (vermeende) integriteitsschendingen. Dit laat onverlet dat integriteit altijd bespreekbaar moet zijn binnen alle onderdelen van 21Su als integraal onderdeel van onze cultuur.