Beginselenprogramma

Beginselen-programma 21Su

Politieke Partij 21Su

Beginselenprogramma 21Su

3 Maart 2020

Inhoudsopgave

2 Inleiding 2

3 Algemene Politieke Opvattingen 3

4 Onze belangrijkste prioriteiten 4

5 Afspraken met het Volk 5

Inleiding

Vanaf 1975 tot op heden (2020) betekent Srefi Densi onafgebroken een rampzalig armoedig bestaan voor Surinamers met als hoofdoorzaak niet-integere politici die een parlementaire dictatuur en kartelvorming tussen politici en ondernemers niet het algemeen maatschappelijk belang dienen maar slechts de belangen van politieke leiders en hun vriendjes.

Dit Maffiakartel komt steeds met beloften en fantasieverhalen en krijgen onze stem om vervolgens met leugens, bedrog en misleiding ons voor de gek te houden.

Er hebben zich in de afgelopen jaren vele corrupte zaken voorgedaan, die als verdenking van diefstal, oplichting, corruptie etc. kunnen worden aangemerkt. Bijvoorbeeld de kwestie rond ongeregeldheden bij de Postspaarbank (SPSB), waarbij er sprake is van een vermeende diefstal van ongeveer 20 miljoen SRD en er ook een lijst van vermeende dieven is gepubliceerd. Ook de ongeregeldheden bij de Central Bank van Suriname, die geleid hebben tot het ontslag van de governor en de verdwenen kasreserves van meerdere miljoenen USD.

Op 24 september 2017 is een Wet aangenomen, betreffende de regels inzake preventie en bestrijding van corruptie en de instelling van een Anti-corruptie Commissie. Deze Anti-corruptie Commissie is sedert goedkeuring van de Wet, (bewust) nooit ingesteld.

21Su wil deze Commissie direct in actie zien en zij zal meteen de Commissieleden benoemen, en een plan van aanpak met targets en procedures met hun bespreken.

Malversaties op het gebied van Domeingronden en vraagtekens bij bepaalde personen die een eigenaar van onvoorstelbaar hoeveelheid hectaren ‘gronden’ zijn geworden, zowel in Paramaribo en omgeving als ook in het binnenland.

21Su zal bovenstaande malversaties en praktijken meteen stoppen!

Algemene Politieke Opvattingen

21Su staat voor vrijheid en een democratische rechtsstaat waarin de rechten van alle burgers tegen de staat worden bewaakt.

Een van de belangrijkste oorzaken van de teloorgang van Suriname en haar burgers, ligt aan niet-integere politici die een parlementaire dictatuur en maffiakartel i.c. kartelvorming tussen politici en ondernemers in stand houden, die niet het algemeen maatschappelijk belang dienen maar slechts de belangen van politieke leiders en hun vriendjes.

Kartelbestrijding. Als enige politieke beweging handelen wij vanuit een totaalvisie op de grote problematiek die nu in Suriname speelt, te weten de corruptie en de kartelvorming rond staatskas roof, nepotisme, criminaliteit en diefstal. De problematiek is complex en verweven in alle lagen van de samenleving.

Dit Beginselprogramma bevat onze belangrijkste prioriteiten. Voor een complementair overzicht wordt verwezen naar “Standpunten 21Su”.

Onze belangrijkste prioriteiten

De meest belangrijke prioriteiten die de Politieke Partij 21Su wil realiseren zijn:

 1. Wij willen een regering die openheid volledige transparantie c.q. openbaarheid (van bestuur) geeft inzake (nieuwe) beslissingen en de voortgang daarvan;
 2. Wij willen een regering die ten dienste staat van het Surinaamse volk en op elk gewenst moment ter verantwoording kan worden geroepen. 21Su wil een regering die in de eerste plaats het maatschappelijk belang dient;
 3. Wij willen armoede bestrijden en zorgen dat eenieder boven 21 jaar goed inkomen heeft, door te zorgen voor een minimumloon, AOV-uitkering en een werkloosheidsuitkering van SRD 1900;
 4. Wij willen naar de toekomst kijken en ervoor zorgen dat Suriname beter voor het eigen volk kan zorgen. Wij willen een verbeterd en duurzaam zorgstelsel hebben voor alle burgers;
 5. Wij willen een Kaalplukwet invoeren (uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagname en verbeurdverklaring in strafzaken), zodat al diegenen die zich onterecht hebben verrijkt, ter verantwoording worden geroepen;
 6. Wij willen de voornoemde maffia kartelvorming doorbreken en al deze malafide praktijken een halt toeroepen en zullen beginnen met al diegenen voor het gerecht te slepen die op enigerlei wijze hierbij betrokken zijn of waren;
 7. Wij willen de Rechtsstaat van Suriname aanpassen, zodanig dat vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers verzekerd is. Dit betreft ook een doorlichting van Grondrechten, Scheiding der Machten, Legaliteitsbeginsel en Onafhankelijke Rechtsspraak.

Afspraken met het Volk

 1. Afspraak met het volk: Uitgangspunt is de Wet en het Recht;
 2. Afspraak met het volk: Hervormingspolitiek door actualisering van de Grondwet van Suriname. Intrekking kiesdistrictenstelsel en invoering direct model van evenredige vertegenwoordiging;
 3. Afspraak met het volk: de derde begroting moet alle belastingen halveren;
 4. Afspraak met het volk: Vanaf juni 2020 loonheffingskorting die gelijk is aan de Loonbelasting voor iedereen met een maandinkomen tot SRD. 3.000,00 bruto voordeel oplopend tot SRD. 400,00 per maand;
 5. Afspraak met het volk: vanaf juni 2020 verlaging van de EBS en SWM-tarieven met 30 %;
 6. Afspraak met het volk: Minimumloon van SRD. 1.900,00 per maand
 7. Afspraak met het volk: AOV-pensioen verhoogd naar SRD. 1.900,00 per maand;
 8. Afspraak met het volk: Kinderbijslag van SRD. 150,00 per maand;
 9. Afspraak met het volk: Dekking van alle ziektekosten bij een jaarinkomen tot SRD. 30.000,00 per jaar;
 10. Afspraak met het volk: Alle corruptie wordt strafrechtelijk aangepakt;
 11. Afspraak met het volk: Hypotheekleningen met een rente van 4 %;
 12. Afspraak met het volk: Bouw van minimaal 4.000 huurwoningen;
 13. Afspraak met het volk: Geen dubbele inkomens voor Politici;
 14. Afspraak met het volk: Kwijtschelding van 70 % van de staatsschulden;
 15. Afspraak met het volk: Eerste president treedt af bij indiening 3e begroting…!